Miljö- & kretsloppspolicy

Eklöv

Brunbergs koncept är den självklara ramen för hantering av miljöfrågor i både ny- och ombyggnader.

Konceptet innehåller ett tidigt hänsynstagande till miljö och kretsloppsfrågor och till resurshushållning i fråga om material och energi. I och med att alla parter är med från början och samverkar genom hela byggprocessen kan goda lösningar säkerställas.

Brunbergs verkar för mindre materialförbrukning genom minimering av spill, fel och skador. Energiförbrukningen under hela byggprocessen blir mindre än vid traditionellt byggande.

Byggtekniken utvecklas starkt i riktning mot lätta, torra komponenter med hög förtillverkningsgrad och hög måttnoggranhet.
Förtillverkade element innebär mycket lågt fuktinnehåll. Tätt hus åstadkommes mycket snabbt och oftast behövs ingen pågjutning eller spackling av bjälklagen. Detta sammantaget medför enkel demontering, hög grad av återanvändning och ett minimum av fukt i byggnaden.

Brunbergs miljömål och miljöplan

Byggverksamheten tar i anspråk resurser i form av kapital, arbetskraft, råvaror och även vår gemensamma miljö. Under de senaste decennierna har det visat sig att vår nuvarande livsstil med hög förbrukning av icke förnyelsebara material och utsläpp av skadliga ämnen inte är hållbar i längden. Brunbergs kommer därför att verka för att de projekt vi arbetar med har en liten negativ miljöpåverkan under byggtiden, brukstiden och under demontering/rivning.

För att minska påverkan på såväl människan som naturen strävar Brunbergs efter att:

 • Skapa produkter som ger våra kunder en god inomhusmiljö.
 • Tillämpa en helhetssyn på våra produkters miljöpåverkan.
 • Minska och återvinna överskottsprodukter från själva byggprocessen framför allt på byggplatsen.
 • Redan under projekteringen förbereda för en eventuell rivning/demontering vilket även gör att fastigheten blir mer flexibel och lättare att förändra under sin livstid.
 • Arbeta för att använda sunda material i de projekt som vi medverkar i, dvs. material som inte skadar människan eller naturen och som inte tär på jordens resurser under projektets hela livscykel.
 • Samarbeta med miljömedvetna konsulter och underentreprenörer.
 • Tillsammans med våra kunder skapa långsiktiga miljömedvetna lösningar.
 • Hjälpa kunder att utveckla och genomföra projekt med så liten miljöpåverkan som möjligt.
 • Kontinuerligt utbilda vår personal så att våra kunder alltid får tillgång till personal med hög kompetens på miljöområdet.

Miljöplan

Olika detaljer att tänka på i de olika skedena i en fastighets liv:

Rivning

 • Selektiv rivning (bl.a. återanvändning)
 • Inventering av farliga material (asbets etc.)
 • Avfallssortering på arbetsplatsen t.ex. fraktionerna trä, metall, fyllnadsmaterial, gipsspill, deponi, miljöstörande och miljöfarligt avfall.

Byggskede

 • Avfallssortering på arbetsplatsen t.ex. fraktionerna; trä, metall, fyllnadsmaterial, gipsspill, deponi, miljöstörande och miljöfarligt avfall.
 • Minimera emballagespill (genom samarbete med tillverkare som har retursystem)
 • Materialval (emissioner, icke/förnyelsebara material)
 • Mindre materialspill genom Brunbergs byggstyrning (mindre av allt)
 • Kräva materialvarudeklarationer från underentreprenörer, vilka material ingår? Är några miljöfarliga? Finns bättre? Samarbete med BSK och gemensam databas över miljöfarliga byggmaterial.
 • Redovisa vilka material som kommer att användas i projektet till respektive beställare.

Bruksskede

 • Förberett för återvinning av hushållsavfall.
 • Enkelt att städa ( plastmattor under diskbänkar, centraldamsugare etc.)
 • En sund inomhusmiljö med bra ventilation etc. (de fyra L:n – ljud, luft ljus och layout)
 • Energi och uppvärmningssystem.

Demonteringsskede

 • Med hjälp av materialdeklaration från byggskedet veta vilka material som ingår och hur man lättast demonterar/river de olika byggdelarna.
 • Lättare demontering genom att man i byggskedet valt hög prefabriceringsgrad som gör de olika byggdelarna enklare att demontera.